دلتنگیهای یک نئاندرتال

آهنگ تازه هیچکس را گوش کرده ام. فیلم ترنسپورتر 2 و راندرز را هم دیده ام تازگی ها. آرایشگاه رفته ام و اداره. فردا هم میرم با اقوام چارشنبه صوری. دلم هوای دیدن چهارشنبه سوری فرهادی رو کرده.

0 نظر:

ارسال یک نظر